Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Dying Light
2 tác phẩm mới tuần này
Fallout: New Vegas RU
4 tác phẩm mới tuần này
GreedFall
303 ảnh chụp mới tuần này
Gears 5
1 tác phẩm mới tuần này