Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
182 hướng dẫn mới tuần này
RimWorld
5 tác phẩm mới tuần này
Far Cry 5
1 tác phẩm mới tuần này
World of Warships
12 tác phẩm mới tuần này